• CZECHOWICE-DZIEDZICE
 • Obradowało XVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
 • BUCZKOWICE
 • PORĄBKA
 • SZCZYRK
 • JAWORZE
 • JASIENICA
 • KOZY
 • WILAMOWICE
 • WILKOWICE
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 100 lat niepodległości
 • 20 lat Powiatu
 • Dożynki
 • 1
 • 2
 • 3
UWAGA!!!
W związku z planowaną przerwą techniczną w działaniu systemu teleinformatycznego
w dniach 20 i 21 września 2018 (czwartek , piątek) nie będzie prowadzona obsługa klientów w Wydziale Geodezyjno-Kartograficznym.
Za wszelkie utrudnienia przepraszamy

REJESTRACJA POJAZDÓW
UWAGA!!!
Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej uprzejmie informuje, że w okresie od 10.09.2018 r. będą prowadzone prace remontowe w pomieszczeniach REJESTRACJI POJAZDÓW znajdujących się w Bielsku-Białej, wobec czego obsługa Klientów będzie realizowana w następujących pomieszczeniach:
Pokój nr 9 (parter – stanowiska PRAW JAZDY) – ODBIÓR DOWODU REJESTRACYJNEGO, ZGŁOSZENIE ZBYCIA (inne – wg listy wywieszonej na parterze),
Sala nr 122 (I piętro) – REJESTRACJA POJAZDÓW i POZOSTAŁE SPRAWY.
BILETY BĘDĄ WYDAWANE NA PARTERZE
Informujemy również, że w tym okresie nie będzie możliwe umawianie wizyt do REJESTRACJI POJAZDÓW w Bielsku-Białej.
Za utrudnienia przepraszamy.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

04 Lip 2018

OGŁOSZENIE o przetargu na sprzedaż nieruchomości  

Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej reprezentujący Powiat Bielski w sprawach gospodarowania nieruchomościami na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bielskiego, położonej w Bielsku-Białej:

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się 22.05.2018 r.

 1. Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej:
 2. działki nr: 75/19 o pow. 0,0264 ha, 75/20 o pow. 0,6282 ha, jednostka ewidencyjna: Bielsko-Biała, obręb ewidencyjny: 246101_1.0037 Olszówka Górna, powiat: m. Bielsko-Biała, województwo śląskie; w rejestrze gruntów oznaczone symbolem „Bi”- inne tereny zabudowane; księga wieczysta nr BB1B/00106192/2 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, w której prawo własności wpisane jest na rzecz Powiatu Bielskiego. W Dziale III księgi wieczystej wpisane jest obciążenie – prawo użytkowania nieruchomości. Dział IV wolny od wpisów.
 3. Powierzchnia nieruchomości: 0,6546 ha.
 4. Opis nieruchomości: nieruchomość położona jest w Bielsku-Białej w obrębie Olszówka Górna. Stanowi teren nieregularny, płaski. Działka nr 75/20 jest ogrodzona i zabudowana budynkami o łącznej pow. użytkowej 425,46 m2, z tego budynkami: mieszkalnym o pow. użytkowej 235,79 m2, gospodarczo-inwentarskim o pow. użytkowej 59 m2 do rozbiórki z uwzględnieniem przepisów między innymi prawa budowlanego oraz planu zagospodarowania przestrzennego i budynkiem Pawilonu A, B, C o pow. 130,67 m2. Na terenie wymienionej działki znajduje się zbiornik wodny. Działka nr 75/19 jest niezabudowana. Działki nie tworzą jednej spójnej całości, gdyż podzielone są wąskimi działkami pod ciekiem wodnym, które nie stanowią własności Powiatu Bielskiego. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa usługowa (służba zdrowia) oraz mieszkaniowa jednorodzinna. Nieruchomość ma dostęp do drogi publicznej – ul. Kaktusowej (dz. 75/20) oraz ul. Olszówka (dz. 75/19).
 5. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego; aktualnie działka nr: 75/19 oraz część działki nr 75/20 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 131_ZE,WS-05 – tereny zieleni o funkcjach ekologicznych, zadrzewień oraz wód powierzchniowych. Część działki nr 75/20 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 131_UZ-03 – tereny usług zdrowia i opieki społecznej (ok. 98% powierzchni działki) oraz symbolem 131_KDD-10 – ulice dojazdowe oraz urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej. Dla terenu ww. nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ustalono strefę ścisłej ochrony konserwatorskiej „A”. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków.
 6. Obciążenie nieruchomości: aktualnie nieruchomość jest w użytkowaniu Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej. Nieruchomość zostanie sprzedana bez obciążenia.
 7. Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.
 8. Gminie Bielsko-Biała przysługuje prawo pierwokupu w stosunku do działki nr 75/19 na podstawie art. 109 wyżej cytowanej ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zostanie sprzedana wtedy, gdy uprawniony do pierwokupu swego prawa nie wykona.
 9. Nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży w trybie II przetargu ustnego nieograniczonego.
 10. Cena wywoławcza nieruchomości: 2 000 000,00 zł.
 11. Wadium w wysokości 100 000,00 zł należy wnieść w pieniądzu– przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej nr konta: PKO Bank Polski S.A. 15 1020 2528 0000 0702 0405 1330 najpóźniej do dnia 07.09.2018 r., z dopiskiem „Wadium – Bielsko-Biała, Olszówka Górna”. Potwierdzeniem wpłaty wadium jest wpływ pieniędzy na konto do dnia 07.09.2018 r.
 12. Przetarg odbędzie się w siedzibie organizatora przetargu: Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej ul. Piastowska 40, piętro I, bud. A, w dniu 13.09.2018 r. o godz. 1200, w sali 122.
 13. Przetarg zostanie przeprowadzony od wysokości ceny wywoławczej podanej w ust. 9.
 14. Regulamin przetargu, w którym określono szczegółowe warunki przetargu, można uzyskać pod adresem wskazanym w ust. 11, w Wydziale Gospodarki Mieniem, pok. 115, tel. 33/813 68 25, 33/813 68 22 lub na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) powiatu bielskiego – www.powiat.bielsko.pl (w zakładce „Nieruchomości”).
 15. Informacji na temat stanu technicznego nieruchomości udziela Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej tel. 33/812 30 41 wew. 110.
 16. Jeżeli uczestnik, który przetarg wygrał nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, odstępuje się od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 17. Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
 18. Ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie: Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40, Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 1, Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej, ul. Olszówka 102 oraz publikuje na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej (www.powiat.bielsko.pl i www.bip.powiat.bielsko.pl) i w prasie internetowej – www.nieruchomosciprzetargi.org.

 

Ogłoszenie.doc

Regulamin.doc