• CZECHOWICE-DZIEDZICE
 • Obradowało XVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
 • BUCZKOWICE
 • PORĄBKA
 • SZCZYRK
 • JAWORZE
 • JASIENICA
 • KOZY
 • WILAMOWICE
 • WILKOWICE
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 100 lat niepodległości
 • 20 lat Powiatu
 • Dożynki
 • 1
 • 2
 • 3
UWAGA!!!
W związku z planowaną przerwą techniczną w działaniu systemu teleinformatycznego
w dniach 20 i 21 września 2018 (czwartek , piątek) nie będzie prowadzona obsługa klientów w Wydziale Geodezyjno-Kartograficznym.
Za wszelkie utrudnienia przepraszamy

REJESTRACJA POJAZDÓW
UWAGA!!!
Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej uprzejmie informuje, że w okresie od 10.09.2018 r. będą prowadzone prace remontowe w pomieszczeniach REJESTRACJI POJAZDÓW znajdujących się w Bielsku-Białej, wobec czego obsługa Klientów będzie realizowana w następujących pomieszczeniach:
Pokój nr 9 (parter – stanowiska PRAW JAZDY) – ODBIÓR DOWODU REJESTRACYJNEGO, ZGŁOSZENIE ZBYCIA (inne – wg listy wywieszonej na parterze),
Sala nr 122 (I piętro) – REJESTRACJA POJAZDÓW i POZOSTAŁE SPRAWY.
BILETY BĘDĄ WYDAWANE NA PARTERZE
Informujemy również, że w tym okresie nie będzie możliwe umawianie wizyt do REJESTRACJI POJAZDÓW w Bielsku-Białej.
Za utrudnienia przepraszamy.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia

12 Lip 2018

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) reprezentujący Powiat Bielski w sprawach gospodarowania nieruchomościami,

Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej

podaje do publicznej wiadomości informację o nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bielskiego przeznaczonej do sprzedaży:

 1. Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej:
 2. działka nr 664/52 o pow. 0,0153 ha, jednostka ewidencyjna: 246101_1 Bielsko-Biała, obręb: 0001 Aleksandrowice, powiat: m. Bielsko-Biała, województwo: śląskie; w rejestrze gruntów oznaczona symbolem „Bi”- inne tereny zabudowane; księga wieczysta nr KA1P/00146225/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VII Wydział Ksiąg Wieczystych, w której prawo własności wpisane jest na rzecz Powiatu Bielskiego. W Dziale III księgi wieczystej wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe – nieodpłatne użytkowanie nieruchomości. W Dziale IV wpisana jest hipoteka umowna.
 3. Powierzchnia nieruchomości: 0,0153 ha.
 4. Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa – jej wydzielona część oznaczona jako działka nr 664/52 zlokalizowana jest w Bielsku-Białej, w rejonie ul. Sobieskiego, w otoczeniu zabudowań Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej. Działka stanowi grunt niezabudowany, niezagospodarowany, nieogrodzony. Z jednej strony bezpośrednio przylega do nieużytkowanego budynku znajdującego się na nieruchomości sąsiedniej. Przez działkę przebiega podziemna sieć energetyczna. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. W bliskim sąsiedztwie działki znajdują się sieć: gazowa, wodociągowa oraz kanalizacyjna i energetyczna.
 5. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy, którą wyda Prezydent Miasta Bielska-Białej na wniosek nabywcy nieruchomości;Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków – figuruje w wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz jest ujęta w gminnej ewidencji zabytków miasta Bielska-Białej.
 6. Brak aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Bielska-Białej nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem U – Strefa Usługowo-Wytwórcza (obszar koncentracji funkcji usługowej).
 7. Cena nieruchomości: 30 000,00 zł.
 8. Cena sprzedaży dz. 664/52 zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.
 9. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w trybie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
 10. Osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów oraz poprzedni właściciele zbywanej nieruchomości lub ich spadkobiercy mają pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości stosownie do art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ww. ustawy, jeżeli złożą wniosek o nabycie w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej ul. Piastowska 40 w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

 

Plik do pobrania:

Wykaz.pdf