Projekt „Kluczowi Cyfrowi!”

alt

W dniu 16 sierpnia 2017r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę projektów przewidzianych do dofinansowania w ramach Poddziałania 11.1.4 „Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego” w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.

Wśród tych projektów na zaszczytnym pierwszym miejscu (jako najwyżej oceniony) znajduje się projekt Powiatu bielskiego pod nazwą „Kluczowi cyfrowi”.

Obecnie trwa procedura związana z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu. Projekt będzie realizowany w latach szkolnych 2017/2018 oraz 2018/2019.

Okres realizacji projektu: 1 sierpnia 2016 do 31 lipca 2018r.

Całkowita wartość projektu wynosi 1.380 545,46 PLN w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa 1.242.490,91 PLN. Pozostała kwota tj.138 054,55 stanowić będzie wkład własny powiatu i zostanie on wniesiony do projektu w postaci niefinansowej tj. (wynajmu sal lekcyjnych na zajęcia projektowe).

Przewidziano, że projektem objętych zostanie 650 uczniów następujących szkół:

- 1.Zespół Szkół Technicznych i Licealnych (Technikum oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa)
- 2.Zespół Szkół Silesia (Technikum)
- 3.Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie
- 4.Powiatowy Zespół Placówek Szkoła Mistrzostwa Sportowego Szczyrk (Gimnazjum i Liceum).

Projekt polega na podniesieniu jakości i efektywności nauczania ogólnego szkołach powiatu bielskiego oraz wzrost ich konkurencyjności i atrakcyjnośc.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów z trudnościami w przyswajaniu elementarnej wiedzy oraz pozalekcyjnych – różnych form rozwijających uzdolnienia, a także doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Wsparcie może być ukierunkowane wyłącznie na realizację zajęć obejmujących przedmioty ogólnokształcące, w tym matematyczno-przyrodnicze.

Do osiągniecia powyższego celu przyczyni się również zakup pomocy dydaktycznych IT w tym 58 laptopów, 13 tablic interaktywnych, 3 urządzeń wielofunkcyjnych, drukarki 3D, 5 rzutników i ekranów projekcyjnych, telewizora, kamery i wizualizera.

Ponadto zaplanowano do zakupu znaczącą ilość pomocy dydaktycznych na poszczególne rodzaje zajęć, w tym m.in. programów multimedialnych, interaktywnych podręczników, czasopism naukowych, map interaktywnych i tradycyjnych itp.

Zapytanie ofertowe – dostawa materiałów biurowych

Zapytanie Ofertowe.pdf
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego_Oferta.xls
Zapytanie ofertowe_wyjaśnienia.doc
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf