• CZECHOWICE-DZIEDZICE
 • Obradowało XVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
 • BUCZKOWICE
 • PORĄBKA
 • SZCZYRK
 • JAWORZE
 • JASIENICA
 • KOZY
 • WILAMOWICE
 • WILKOWICE
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • „Święto słowa” w Pałacu Czeczów w Kozach rozstrzygnięte!
 • Wyjątkowy koncert laureatów SAGA podczas Święta Powiatu Bielskiego!
 • Królowały potrawy wielkanocne!
 • 1
 • 2
 • 3

III Sesja Rady Powiatu

25 Sty 2019

III sesja Rady Powiatu Bielskiego po otwarciu i stwierdzeniu jej prawomocności przez przewodniczącego Rady Powiatu Jana Borowskiego, rozpoczęła się minutą ciszy ku czci śp. Pawła Adamowicza tragicznie zmarłego prezydenta Miasta Gdańska.

Przewodniczący Rady Jan Borowski poinformował radnych o wyborze starosty bielskiego Andrzeja Płonki na zaszczytne i odpowiedzialne stanowisko przewodniczącego Związku Powiatów Polskich. Radni gratulowali staroście tej prestiżowej funkcji i życzyli satysfakcji z podejmowanych wyzwań również na rzecz rozwoju naszego powiatu.

 W następnej kolejności przewodniczący Rady J. Borowski i starosta bielski A.Płonka złożyli gratulacje odchodzącemu na emeryturę Wiesławowi Kubisiowi dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych.

Głos zabrali przybyli na obrady sesyjne posłowie Jacek Falfus i Mirosław Suchoń, którzy również złożyli staroście gratulacje oraz przekazali radnym noworoczne życzenia.

W dalszej kolejności radni wybrali Komisję Skrutacyjną do głosowań tajnych. W jej skład weszli: Helena Byrdy – Przybyla – przewodnicząca, Grzegorz Gawęda, Łukasz Pasierbek i Wojciech Zawada. W głosowaniu tajnym wybrano członków Zarządu Powiatu. W jego skład weszli: radna Barbara Adamska, radna Dorota Nikiel i radny Grzegorz Gabor (członek Zarządu nieetatowy).

Starosta przekazał radnym informację o pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym, a następnie naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Aleksander Radkowski złożył sprawozdanie z działalności w roku 2018 wspólnej dla miasta Bielska – Białej i powiatu bielskiego Komisji ds. Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Po wyborze członkowie Zarządu podziękowali za okazane zaufanie deklarując pełną współpracę i odpowiedzialną pracę na rzecz mieszkańców powiatu.

Ponadto radni podjęli uchwały w następujących sprawach:

- wyboru członka Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej, z którym nawiązuje się stosunek pracy na podstawie wyboru;

- wyboru członka Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej, z którym nawiązuje się stosunek pracy na podstawie wyboru;

- wyboru członka Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej;

- ustalenia wynagrodzenia Starosty Bielskiego;

- zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok;

- zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Bielsku-Białej na 2019;

- zmiany uchwały Nr VI/2/9/18 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu w Bielsku-Białej;

- ustalenia warunków bonifikaty i wysokości stawki procentowej tej bonifikaty dla osób fizycznych będących właścicielami lokali mieszkalnych, od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Powiatu Bielskiego, w prawo własności tych gruntów;

- zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 Rady Powiatu w Bielsku-Białej Nr VI/2/14/18 z dnia 20 grudnia 2018 r.;

 - zmiany Uchwały Nr VI/2/15/18 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego z późniejszymi zmianami.

Na zakończenie obrad sesyjnych przewodniczący Rady Jan Borowski poinformował zebranych, że do Rady wpłynęło pismo podające do wiadomości, iż radni Stanisław Pięta i Mirosław Greczka podjęli decyzję o wyjściu z Klubu Radnych Rodzina Prawo Wspólnota zakładając dwuosobowe koło Porozumienie – Aktywni Mieszkańcy.  

Na sesji podczas dyskusji poruszono również problem bezpieczeństwa na drogach podczas tegorocznej zimy, zwłaszcza z uwagi na olbrzymie zainteresowanie turystów i narciarzy Szczyrkiem oraz problem wysokich kosztów w związku z odśnieżaniem i bieżącym utrzymaniem przejezdności dróg.

/Tekst: A. Macher, foto: J. Jesionka/