• CZECHOWICE-DZIEDZICE
 • Obradowało XVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
 • BUCZKOWICE
 • PORĄBKA
 • SZCZYRK
 • JAWORZE
 • JASIENICA
 • KOZY
 • WILAMOWICE
 • WILKOWICE
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • „Święto słowa” w Pałacu Czeczów w Kozach rozstrzygnięte!
 • Wyjątkowy koncert laureatów SAGA podczas Święta Powiatu Bielskiego!
 • Królowały potrawy wielkanocne!
 • 1
 • 2
 • 3

Konwent Powiatów Województwa Śląskiego w Lublińcu

03 Kwi 2019

W dniu 28 marca 2019 roku odbył się Konwent Powiatów Województwa Śląskiego Konwent na zaproszenie Pana Joachima Smyły - Starosty  Lublinieckiego odbył się w Zespole Pałacowo – Parkowym w Koszęcinie który jest siedzibą Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk im. St. Hadyny. Pałac jest jednym z największych w Polsce zespołów pałacowo – parkowych z okresu neoklasycyzmu, zaliczany do I kategorii zabytków.

Posiedzenie Konwentu prowadził Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego, Prezes ZPP  Andrzej Płonka - Starosta Bielski.

Na posiedzenie Konwentu przybyli:

 Jakub Chełstowski – Marszałek Województwa Śląskiego,

 Izabela Domagała – Członek Zarządu Województwa Śląskiego oraz

 Małgorzata Staś - Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Głównym tematem posiedzenia były środki unijne, zarówno pod kątem przyszłej perspektywy finansowej 2021 - 2027 jak również realizacja obecnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020. Marszałek Województwa Śląskiego p. Jakub Chełstowski poinformował, że obecny Regionalny Program Operacyjny  Województwa Śląskiego jest realizowany bardzo sprawnie.

W nabory projektów zaangażowane jest już ponad 95% alokacji (z całej puli, która wynosiła 15 mld zł), a 68% tych środków jest już zakontraktowana, czyli podpisane są umowy na dofinansowanie). Jak przekazał p. Marszałek obecnie największym wyzwaniem jest sprawna realizacja projektów na co mają wpływ beneficjenci, a wśród nich znaczącą grupę stanowią samorządy. Marszałek zwrócił również uwagę na konieczność sprawnego rozliczania płatności, co umożliwi Zarządowi Województwa możliwość płynnej certyfikacji wydatków w Komisji Europejskiej.

W tej części spotkania Pan Andrzej Płonka – Przewodniczący Konwentu udzielił głosu  Małgorzacie Staś - Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego, która przedstawiła zagadnienia związane z pracami nad aktualizacją najważniejszych dokumentów strategicznych Regionu oraz dokumentów branżowych niezbędnych do przygotowania przyszłej perspektywy Unii Europejskiej.

Jak przekazała Pani Dyrektor rozpoczęto prace nad aktualizacją Strategii Województwa Śląskiego na lata 2020+, które potrwają do końca 2019 roku. Projektowana Strategia będzie wyznaczać strategiczną wizję rozwoju województwa śląskiego w perspektywie 2030 roku, cele strategiczne, cele priorytetowe i najważniejsze przedsięwzięcia. Nowa Strategia będzie określała najważniejsze priorytety województwa śląskiego do 2030 roku, które posłużą do wyszczególnienia obszarów wsparcia UE w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2021 - 2027. Ponadto trwają prace nad aktualizacją pozostałych dokumentów branżowych niezbędnych do przygotowania przyszłej perspektywy. M. in. tworzona jest strategia rozwoju gospodarczego, aktualizowana jest strategia i polityka społeczeństwa informacyjnego oraz plan zagospodarowania przestrzennego województwa Śląskiego. Jak przekazała Pani Dyrektor najważniejsze wyzwania dla województwa Śląskiego to niska jakość powietrza, słabnące tempo rozwoju gospodarczego, niekorzystne tendencje demograficzne i zróżnicowanie wewnętrzne.

Pani M. Staś przedstawiła również cele polityki spójności na lata 2021 – 2027, których jest 5:

Cel 1 – inteligentniejsza Europa, Cel 2 - bardziej ekologiczna, niskoemisyjna Europa, Cel 3 – bardziej połączona Europa, Cel – 4 bardziej prospołeczna Europa,

Cel 5 – Europa bliższa obywatelom (obszary miejskie i wiejskie).

 

Jak wynika z dokumentów Unii Europejskiej na Cel I przeznaczonych zostanie 35%  środków budżetu, na Cel II – 30%. Obecnie trwają prace aby transport przenieść z celu III do II, pozwoli to skorzystać z większej puli środków. W przyszłej perspektywie ma zostać uproszczona dokumentacja projektowa, ma być mniej kontroli a okres rozliczeniowy będzie wynosił N + 2, Vat prawdopodobnie na dotychczasowych zasadach.

Pani Dyrektor przekazała, że w ramach obecnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 uruchomionych zostało 95 % środków, w tym zakontraktowano 68%. Do ogłoszenia pozostało jeszcze kilka konkursów w tym dotyczące samorządów to: e–zdrowie (wrzesień) oraz programy lecznicze, programy rehabilitacyjne (lipiec). Pani Dyrektor podkreśliła bardzo dobrą współpracę z samorządami województwa śląskiego zarówno przy realizacji obecnego Programu jak również aktywność przy tworzeniu dokumentów strategicznych przyszłej perspektywy.

Po dyskusji Konwent przyjął stanowisko w sprawie uwzględnienia w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2021 - 2027 następujących obszarów wsparcia:

 

 1. Zrównoważony niskoemisyjny transport: zakup taboru, dynamiczna informacja pasażerska, wspólne taryfy, węzły przesiadkowe, łączenie usług różnych przewoźników, integracja przewoźników i rozkładów jazdy.
 2. Drogi lokalne: modernizacja i budowa infrastruktury drogowej najbardziej strategicznych z punktu widzenia funkcjonowania powiatu dróg.
 3. Ochrona zdrowia: modernizacja i budowa infrastruktury ochrony zdrowia, modernizacja bazy sprzętu medycznego.
 4. Turystyka: modernizacja bazy turystycznej, oznakowanie szlaków turystycznych.
 5. Budowa ścieżek rowerowych.
 6. Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej (termomodernizacja).
 7. Adaptacja obszarów do zmian klimatu: infrastruktura przeciwpowodziowa, systemy monitorowania, ostrzegania i reagowania w kontekście klęsk żywiołowych, zabezpieczanie przed osunięciami ziemi.

 

Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia proponuje się również, aby kontynuować politykę wspólnych samorządowych przedsięwzięć w ramach Zintegrowanych Inwestycji Samorządowych, które pozwolą na planowanie rozwoju w szerszym wymiarze niż tylko jedna jednostka samorządu  terytorialnego.

Konwent Powiatów Województwa Śląskiego rekomenduje ujęcie w przyszłym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2021 – 2027 przedstawione obszary wsparcia, widząc ich istotne znaczenie dla dalszego rozwoju naszego Regionu w kolejnej perspektywie czasowej.

 

W kolejnej części spotkania przystąpiono do omawiania spraw bieżących.

Tematem wiodącym była sytuacja szpitali powiatowych, które mają coraz większe problemy finansowe. W pierwszej kolejności zabrał głos p. Andrzej Płonka – Starosta Bielski który przekazał, że 27 marca br. w siedzibie Ministerstwa Zdrowia z inicjatywy ZPP obyło się spotkanie robocze z przedstawicielami resortu zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia, w którym wziął udział. Resort zdrowia reprezentował Maciej Mikołowski - podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia oraz Andrzej Jacyna – prezes NFZ. Na spotkaniu przedstawiona została ogólna sytuacja szpitali powiatowych z podkreśleniem, że uległa ona w ostatnich latach znacznemu pogorszeniu a szpitale tracą płynność. Przedstawiono również analizę przygotowaną przez ZPP danych z 98 szpitali pochodzących z ankiet zebranych przez Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych. Wynika z niej, że w porównaniu do roku 2017 tylko 12% jednostek biorących udział w badaniu poprawiło wynik finansowy, w 88 % jednostek uległ on pogorszeniu.

Na spotkaniu Prezes NFZ przedstawił prognozę poprawy sytuacji finansowej szpitali w kolejnych krokach. Zapewnił, że wynik finansowy NFZ jest dużo lepszy niż zakładano. Jest na poziomie 2 mld za rok poprzedni .Są to środki, które znajdą się w funduszu zapasowym i mogą być użyte w II półroczu. Jak podsumował Prezes NFZ, rozliczenie świadczeń za pierwsze półrocze zamknie się kwotą dodatkowych 2 mld zł, z czego 40% zostanie przeznaczonych na szpitale. Pierwsza zmiana wycen nastąpi prawdopodobnie dla większości oddziałów do Świąt Wielkanocnych a wypłata formalnie nastąpi do końca kwietnia. Druga zmiana wycen nastąpi w lipcu a wypłata w sierpniu. Niewykluczona jest kolejna zmiana we wrześniu.

Kolejnym tematem poruszanym na spotkaniu w Ministerstwie Zdrowia była sprawa regulacji przepisów dotyczących stwierdzenia zgonów. Przekazano, że resort Zdrowia przygotował projekt zmian przepisów w tym zakresie.

Rozmowy dotyczyły również problemu pełnienia dyżurów nocnych przez apteki ogólnodostępne. Chodzi o regulację lokowania i finansowania nocnych dyżurów. Poinformowano, że Ministerstwo pracuje nad zmianą przepisów w tym zakresie.

Ustalono również, że spotkania w takim składzie będą kontynuowane .

Pan Andrzej Płonka - Starosta Bielski przekazał, że są pewne zapewnienia na poprawę  bieżącej sytuacji szpitali. Są to jednak środki niewystarczające. Będziemy śledzić i kontrolować postęp działań w kontekście zapewnień, które zostały zadeklarowane na spotkaniu. Przewodniczący przekazał również, że 25 marca pozwolił sobie przekazać Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego, jako protest przeciwko zmianie Zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 19 marca 2019 roku dotyczącej przesunięcia o miesiąc terminu wyliczenia wartości ryczałtu PSZ na rok 2019 tj. do 30 kwietnia. Ta zmiana to kolejne utrudnienie do tak już trudnej sytuacji finansowej szpitali powiatowych.

W trakcie spotkania Starostowie podkreślali trudną sytuację finansową w swoich  szpitalach powiatowych, brak lekarzy i pielęgniarek. Podkreślali, że środki, o których mówi NFZ są niewystarczające aby poprawić sytuację szpitali powiatowych.

W trakcie dyskusji podkreślano, że sytuacja szpitali jest tak dramatyczna, że może nawet grozić likwidacją niektórych placówek i należy podjąć wszelkie starania aby ta sytuacja w niedługim czasie zmieniła się.

Ponadto, jak dodał Przewodniczący Konwentu temat zapewne zostanie podjęty w trakcie dyskusji na najbliższym Zgromadzeniu ZPP gdzie wypracowane zostaną kolejne kroki w dążeniu powiatów do poprawy sytuacji szpitali powiatowych.

W kolejnym punkcie spraw bieżących Pan Starosta Andrzej Płonka poruszył temat oświatowy, dotyczący  szkół specjalnych i zaproponował, aby w tej sprawie skierować do Ministerstwa Edukacji stanowisko Konwentu Powiatów. Problem dotyczy przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli w zakresie dotyczącym organizacji szkół specjalnych. W trakcie zmiany przepisów w/w rozporządzenia pominięto zapis o treści:” W szkole podstawowej specjalnej dopuszcza się organizację nauczania w klasach łączonych na wszystkich obowiązkowych zajęciach”. Zapis taki pozostał wyłącznie w ustawie Prawo oświatowe .Powyższe regulacje w praktyce powodują różne interpretacje dotyczące sposobu i zakresu łączenia klas w szkołach specjalnych. W trosce o uczniów i prawidłowe wykorzystanie subwencji oświatowej przez samorządy Konwent zwróci się do Ministerstwa o wykładnię przepisów w tym zakresie.

Pozostałe kwestie poruszane przez Starostów na posiedzeniu Konwentu dotyczyły bieżących spraw w tym również legislacyjnych związanych m.in. projektem ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Obecnie trwają prace zespołu roboczego ,powiaty żądają prawa wyłączności jak również konsultowania z samorządem projektu ustawy.

  Na zakończenie posiedzenia Pan Andrzej Płonka zaprosił Starostów na XXV posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów w dniach 3 – 4 kwietnia 2019 roku ,które połączone jest z galą XX - lecia Związku Powiatów Polskich.

HK