• CZECHOWICE-DZIEDZICE
 • Obradowało XVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
 • BUCZKOWICE
 • PORĄBKA
 • SZCZYRK
 • JAWORZE
 • JASIENICA
 • KOZY
 • WILAMOWICE
 • WILKOWICE
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • „Święto słowa” w Pałacu Czeczów w Kozach rozstrzygnięte!
 • Wyjątkowy koncert laureatów SAGA podczas Święta Powiatu Bielskiego!
 • Królowały potrawy wielkanocne!
 • 1
 • 2
 • 3

Jednogłośne absolutorium

13 Cze 2019

VIII (tzw. absolutoryjna) sesja Rady Powiatu w Bielsku-Białej odbyła się w sali sesyjnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego – Oddział Zamiejscowy w Bielsku-Białej 13 czerwca br. Po raz pierwszy od czasu powołania na administracyjnej mapie Polski  powiatów radni rozpatrywali raport o stanie Powiatu Bielskiego za 2018 rok. Relacjonując ten temat starosta bielski Andrzej Płonka w podsumowaniu powiedział m.in: należy podkreślić, że był to kolejny zauważalny dobry etap w rozwoju Powiatu Bielskiego, obejmujący wiele dziedzin funkcjonowania Starostwa Powiatowego i wszystkich jednostek. Jako Zarząd Powiatu staraliśmy się sprostać nałożonym na nas przez Radę Powiatu obowiązkom. Zdając sobie sprawę z wielu ograniczeń w tym finansowych jak również innym problemom, o których na bieżąco Państwa informujemy zapewniamy, że dołożono wszelkich starań, aby mieszkańcy Powiatu Bielskiego byli usatysfakcjonowani z funkcjonowania administracji Powiatu Bielskiego. Wymowny jest w tym momencie fakt, że element jakości obsługi mieszkańców stanowi istotne kryterium oceny w ogólnopolskim rankingu Związku Powiatów Polskich w którym to rankingu  zajęliśmy wysokie IV miejsce w kraju.

 

W głosowaniu radni powiatowi jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Bielsku-Białej wotum zaufania za 2018 rok. 

 

Następnie Rada Powiatu rozpatrzyła sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2018 rok. Omawiając w imieniu Zarządu Powiatu temat starosta bielski A. Płonka mówił: Budżet za 2018 rok wykonany został: po stronie DOCHODÓW – 138.900.926,55 zł, tj. 100,7% planu po zmianach w wysokości 137.980.355,78 zł po stronie WYDATKÓW – 143.100.688,49 zł, tj. 94,9% planu po zmianach w wysokości 150.796.065,72 zł. Był to najwyższy budżet w historii naszego Powiatu.

Wysoka realizacja DOCHODÓW, głównie podatkowych oraz oszczędne wydatkowanie środków spowodowało, że ubiegły rok zamknęliśmy DEFICYTEM na poziomie 4.199.761,94 zł, tj. o 8.600.000,00 zł niższym od planu. Najwyższą pozycją w budżecie , co do wielkości poniesionych wydatków są zadania drogowe, na które wydatkowaliśmy ponad 50.000.000,00 zł, tj. prawie 17.000.000,00 zł więcej niż w roku 2017.

Najwyższy udział miały tu zadania inwestycyjne:

 • w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej – dokonana została –
 • Rozbudowa drogi powiatowej Strumień – Jasienica na długości 2,8 km wraz z budową ronda – 9.425.000,00 zł,
 • oraz Przebudowa drogi powiatowej ul. Bronowska i ul. Czyża w Czechowicach – Dziedzicach na długości 2,7km – 13.481.000,00 zł.
 • w ramach usuwania szkód powstałych w wyniku ulewnego deszczu
  w 2013 roku przy udziale środków z dotacji budżetu państwa:
 • przebudowano 0,7 km drogi powiatowej Zabrzeg – Ligota ul. Długa,
 • 2 przepusty w ciągu drogi powiatowej ul. Rolników w Ligocie
 • oraz wyremontowano po 700m odcinki dróg Kaniów – Bestwinka ul. Ludowa oraz Rudzica – Roztropice – Grodziec

na łączną kwotę 4.439.000,00 zł.

 • przy udziale środków z budżetu państwa pozyskanych w ramach podziału rezerwy subwencji ogólnej wybudowany został most w Ligocie nad Kanałem Ligockim – za 1.346.800,00 zł.

Podsumowując – wykonane inwestycje i remonty spowodowały poprawę stanu technicznego nawierzchni drogowych na 16,85 km dróg powiatowych, co stanowi 5,6% naszej sieci drogowej.

Drugą pozycją pod względem poniesionych wydatków są wydatki na OŚWIATĘ – prawie 35.700.000,00 zł.

Tak rekordowy poziom – wyższy o 5.900.000,00 zł w porównaniu do 2017 roku wynikał głównie z realizowanych zadań inwestycyjnych:

 • w Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach - Dziedzicach – na kwotę 769. 000,00 zł – adaptacja i modernizacja pomieszczeń oraz zagospodarowanie terenów przy szkole,
 • w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach - Dziedzicach – na kwotę542.000,00 zł – termomodernizacja budynków oraz dokumentacja projektowa sali gimnastycznej,
 • w Liceum Ogólnokształcącym w Czechowicach - Dziedzicach – 261.000,00 zł – modernizacja sanitariatów oraz opracowanie dokumentacji planowanej termomodernizacji budynku,
 • w Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach – 904.000,00 zł – przebudowa klatki schodowej w budynku Bursy Szkolnej, zagospodarowanie terenów przyszkolnych, dokumentacje techniczne planowanej termomodernizacji budynku i modernizacji kotłowni oraz budowa hali sportowej.

Na realizację tych zadań, oprócz środków zewnętrznych, przeznaczyliśmy ok. 6.000.000,00 zł środków własnych.

Wydatki na POMOC SPOŁECZNĄ – to kolejna ważna pozycja naszego budżetu.

Zabezpieczone zostało bieżące finasowanie naszych placówek i zadań na łączną kwotę 20.440.000,00 zł oraz wydatki majątkowe – 151.000,00 zł, które dotyczyły ostatniego etapu inwestycji prowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach.

W ramach dofinansowania z PFRON oraz naszego wsparcia finansowego (212.000.00 zł) – zostały utworzone nowe Warsztaty Terapii Zajęciowej
w Czechowicach – Dziedzicach (dla 30 osób niepełnosprawnych) prowadzone przez Stowarzyszenie Felicitas, Kreacja Rzeczywistości
z Bielska – Białej.

W zakresie OCHORNY ZDROWIA – oprócz działań promocji zdrowia, dla wszystkich naszych placówek przekazane zostały dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

w Szpitalu Pediatrycznym 300 000, 00 zł na Modernizację Pawilony nr V,
1 716 544,00 zł na zakup sprzętu i karetki typu „N”, przy czym
1.430.000,00 zł stanowiły dotacje Wojewody.

w Bielskim Pogotowiu Ratunkowym
300 000,00 zł na zakup ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem,
692 000,00 zł na zakup ambulansu, defibrylatorów i respiratorów –
w ramach dotacji Wojewody.
w Specjalistycznym Psychiatrycznym ZOZ –
1 500 000,00 zł – na modernizację budynku ogólnego.

 

W dalszej kolejności Przewodniczący rady Powiatu Bielskiego Jan Borowski przedstawił pozytywną opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 r.

 

Pozytywne opinie na temat wykonania budżetu za ub. rok  przedstawili: Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Janina Janica – Piechota, a także Przewodniczący Klubów Radnych: Rodzina, Prawo, Wspólnota Jerzy Kubik, Prawa i Sprawiedliwości Józef Herzyk, Polskiego Stronnictwa Ludowego Grzegorz Gabor i Nowej Inicjatywy Grzegorz Kotowicz.

 

Rada Powiatu w Bielsku – Białej jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za 2018 r, a także w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej za 2018 rok.

 

Ponadto przyjęto  uchwały w następujących sprawach:

- wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Czechowice-Dziedzice prawa własności nieruchomości Powiatu Bielskiego położonych w Czechowicach-Dziedzicach;

- częściowego pokrycia straty netto Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej za rok obrotowy 2018;

- przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji;

- przekazania środków finansowych dla Komedy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu sorbentu oraz dofinansowanie zadania inwestycyjnego dot. zakupu samochodu specjalnego kwatermistrzowskiego;

- zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 Rady Powiatu w Bielsku-Białej Nr VI/2/14/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. z późniejszymi zmianami;

- zmiany Uchwały Nr VI/2/15/18 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia     20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego z późniejszymi zmianami.

tekst i foto: Jarosław Jesionka