• CZECHOWICE-DZIEDZICE
 • Obradowało XVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
 • BUCZKOWICE
 • PORĄBKA
 • SZCZYRK
 • JAWORZE
 • JASIENICA
 • KOZY
 • WILAMOWICE
 • WILKOWICE
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • „Święto słowa” w Pałacu Czeczów w Kozach rozstrzygnięte!
 • Wyjątkowy koncert laureatów SAGA podczas Święta Powiatu Bielskiego!
 • Królowały potrawy wielkanocne!
 • 1
 • 2
 • 3

„ UWAGA ! Zmiana godzin dyżurów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w dniach 24, 27 i 31 grudnia.”

Zobacz zmiany godzin w punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Sesja o oświacie

23 Sie 2019

Wczorajsza IX sesja w dniu 22 sierpnia w głównej mierze poświęcona została tematowi przygotowań placówek oświaty do nowego roku szkolnego 2019/2020.

Sesję otworzył i jej prawomocność stwierdził przewodniczący Rady Powiatu Jan Borowski, a informację o pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym zaprezentował radnym starosta bielski Andrzej Płonka. Przed tematem przygotowania szkół ponadgimnazjalnych do roku szkolnego 2019/2020, uroczyście podziękowano za długoletnią pracę odchodzącemu na emeryturę Bogdanowi Szaremu, dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach - Dziedzicach. Podziękowania za 40 lat pracy pedagogicznej oraz 20 lat kierowania tą szkołą i pełnienia odpowiedzialnej funkcji kierowniczej, w imieniu władz samorządowych złożyli starosta bielski Andrzej Płonka i przewodniczący Rady Powiatu Jan Borowski. Dyrektor Bogdan Szary zabierając głos wyraził zadowolenie, że przyszło mu kierować dobrą i znaną czechowicką szkołą oraz owocnie współpracować z Radą i Zarządem Powiatu, gdzie zawsze znajdował zrozumienie i życzliwe podejście do problemów oświatowych. W dalszej kolejności starosta wręczył akt nominacji na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych Pawłowi Urbańczykowi. Władze samorządowe powiatu bielskiego gratulowały również Janowi Bierońskiemu ponownego wyboru na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej - Curie w Czechowicach - Dziedzicach.

Część sesji poświęconą przygotowaniom powiatowych placówek oświatowych rozpoczął przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sztuki Rady Powiatu Krzysztof Chodorowski, który zaakcentował, że dzięki inwestycjom, optymistycznym danym dotyczącym naboru do klas pierwszych, możemy z optymizmem patrzeć w przyszłość. W naszym powiecie nie ma mowy o zamykaniu szkół, tylko o ich stałym rozwoju i poprawie infrastruktury technicznej budynków. Mówiła o tym szczegółowo naczelnik Wydziału Edukacji Małgorzata Chrząszcz w oparciu o multimedialną informację pt. „Szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez powiat bielski u progu roku szkolnego 2019/2020. Oświata stanowi największą część budżetu powiatu bielskiego. Dość powiedzieć, że w tym roku same wydatki bieżące i inwestycyjne, bez wydatków na programy, projekty oraz kulturę fizyczną i sport, sięgają 28 milionów złotych – powiedziała naczelnik M. Chrząszcz. Na sesji wiele miejsca poświęcono inwestycjom i remontom w każdej placówce oświatowej powiatu bielskiego oraz sytuacji finasowania oświaty.

Radni podjęli uchwały w następujących sprawach:

  1. nadania Powiatowemu Zespołowi Placówek – Szkole Mistrzostwa Sportowego Szczyrk z siedzibą w Buczkowicach imienia „Polskich Olimpijczyków”;
  2. powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej;
  3. powołania i przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego AGLOMERACJA BESKIDZKA z siedzibą w Bielsku-Białej, zrzeszającego jednostki samorządu terytorialnego z całego subregionu w celu wspólnej realizacji zadań inwestycyjnych, w tym w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych w latach 2021-2027;
  4. zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 Rady Powiatu w Bielsku-Białej Nr VI/2/14/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. z późniejszymi zmianami;
  5. zmiany Uchwały Nr VI/2/15/18 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia     20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego z późniejszymi zmianami.
  6. udzielenia pomocy finansowej dla gminy Wilkowice na dofinansowanie działalności operacyjnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowicach
  7. udzielenia pomocy finansowej dla gminy Wilamowice na dofinansowanie działalności operacyjnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pisarzowicach i Starej Wsi
  8. udzielenia pomocy finansowej dla gminy Porąbka na dofinansowanie działalności operacyjnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czańcu i w Porąbce
  9. udzielenia pomocy finansowej dla gminy Czechowice – Dziedzice na dofinansowanie działalności operacyjnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabrzegu oraz w Ligocie
  10. udzielenia pomocy finansowej dla gminy Jaworze na dofinansowanie działalności operacyjnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworzu
  11. udzielenia pomocy finansowej dla gminy Jasienica na dofinansowanie działalności operacyjnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Roztropicach, Rudzicy, Świętoszówce i w Wieszczętach
  12. udzielenia pomocy finansowej dla gminy Buczkowice na dofinansowanie działalności operacyjnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Godziszce
  13. udzielenia pomocy finansowej dla gminy Bestwina na dofinansowanie działalności operacyjnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaniowie

/Tekst: A. Macher, foto: J. Jesionka/

Więcej na temat powiatowych jednostkach oświatowych i przygotowaniach do nowego roku szkolnego  - w najbliższym numerze „Mojego Powiatu”