• CZECHOWICE-DZIEDZICE
 • Obradowało XVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
 • BUCZKOWICE
 • PORĄBKA
 • SZCZYRK
 • JAWORZE
 • JASIENICA
 • KOZY
 • WILAMOWICE
 • WILKOWICE
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • „Święto słowa” w Pałacu Czeczów w Kozach rozstrzygnięte!
 • Wyjątkowy koncert laureatów SAGA podczas Święta Powiatu Bielskiego!
 • Królowały potrawy wielkanocne!
 • 1
 • 2
 • 3

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

07 Lis 2019

Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej reprezentujący Powiat Bielski w sprawach gospodarowania nieruchomościami na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz działając w ramach Porozumienia dotyczącego współdziałania przy sprzedaży i dzierżawie nieruchomości położonych w Czechowicach-Dziedzicach i Bestwinie zawartego pomiędzy Powiatem Bielskim a Gminą Czechowice-Dziedzice w dniu 19.05.2016 r., ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Powiatu Bielskiego i Gminy Czechowice-Dziedzice położonych w jednostce ewidencyjnej Czechowice-Dziedzice, obręb Czechowice i jednostce ewidencyjnej Bestwina, obręb Kaniów (nieruchomości stanowią własność lub są w użytkowaniu wieczystym Powiatu Bielskiego i Gminy Czechowice-Dziedzice):

Pierwszy przetarg odbył się 25.07.2019 r.

 1. Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej:
 • działka nr 2690/2 o pow. 0,4880 ha, jednostka ewidencyjna: 240202_2, Bestwina, obręb: 0005 Kaniów, powiat: bielski, województwo: śląskie; posiadająca użytek oznaczony w ewidencji gruntów i budynków symbolami „Ti”- inne tereny komunikacyjne, „N” - nieużytki; księga wieczysta KA1P/00050175/9, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Pszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych, w której prawo własności wpisane jest na rzecz Powiatu Bielskiego. W Dziale III księgi wieczystej wpisane jest obciążenie, Dział IV wolny od wpisów,
 • działka nr 169/26 o pow. 0,1180 ha, jednostka ewidencyjna: 240202_2, Bestwina, obręb: 0005 Kaniów, powiat: bielski, województwo: śląskie; posiadająca użytek oznaczony w ewidencji gruntów i budynków symbolem „N” - nieużytki; księga wieczysta KA1P/00055607/2, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Pszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych, w której prawo własności wpisane jest na rzecz Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Powiatu Bielskiego. Działy III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów,
 • działka nr 4211/42 o pow. 0,0210 ha, jednostka ewidencyjna: 240204_4 Czechowice-Dziedzice – miasto, obręb: 0001 Czechowice, powiat: bielski, województwo: śląskie; posiadająca użytek oznaczony w ewidencji gruntów i budynków symbolem „Ba”- tereny przemysłowe; księga wieczysta KA1P/00055606/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Pszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych, w której prawo własności wpisane jest na rzecz Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Powiatu Bielskiego. Działy III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów,
 • działka nr 5514/2 o pow. 0,1647 ha, jednostka ewidencyjna: 240204_4 Czechowice-Dziedzice – miasto, obręb: 0001 Czechowice, powiat: bielski, województwo: śląskie;  posiadająca użytek oznaczony w ewidencji gruntów i budynków symbolem „Tr”- tereny różne; księga wieczysta KA1P/00084972/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Pszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych, w której prawo własności wpisane jest na rzecz Gminy Czechowice-Dziedzice. W Dziale III księgi wieczystej wpisane jest obciążenie. Dział IV księgi wieczystej wolny od wpisów,
 • działki nr: 2691/2 o pow. 0,4135 ha, 169/16 o pow. 0,0190 ha, jednostka ewidencyjna: 240202_2, Bestwina, obręb: 0005 Kaniów, powiat: bielski, województwo: śląskie;  posiadające użytek oznaczony w ewidencji gruntów i budynków symbolami „Ti”- inne tereny komunikacyjne (dz. 2691/2), „N” – nieużytki (dz.:2691/2, 169/16); księga wieczysta KA1P/00078122/5, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Pszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych, w której prawo własności wpisane jest na rzecz Powiatu Bielskiego i Gminy Czechowice-Dziedzice w udziale po ½ części. W Dziale III księgi wieczystej wpisane są obciążenia, Dział IV wolny od wpisów,
 • działka nr 4211/36 o pow. 0,2927 ha, jednostka ewidencyjna: 240204_4 Czechowice-Dziedzice – miasto, obręb: 0001 Czechowice, powiat: bielski, województwo: śląskie;  posiadająca użytek oznaczony w ewidencji gruntów i budynków symbolem „Ba”- tereny przemysłowe; księga wieczysta KA1P/00074451/2 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Pszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych, w której prawo własności wpisane jest na rzecz Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Powiatu Bielskiego i Gminy Czechowice-Dziedzice w udziale po ½ części. Działy III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów,
 • działki: 169/19 o pow. 0,0163 ha, 169/18 o pow. 0,0054 ha , jednostka ewidencyjna: 240202_2, Bestwina, obręb: 0005 Kaniów, powiat: bielski, województwo: śląskie;  posiadające użytek oznaczony w ewidencji gruntów i budynków symbolem „N” - nieużytki; księga wieczysta KA1P/00078123/2, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Pszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych, w której prawo własności wpisane jest na rzecz Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Powiatu Bielskiego i Gminy Czechowice-Dziedzice w udziale po ½ części. Działy III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów.
 1. Powierzchnia łączna nieruchomości: 1,5386 ha.
 2. Opis nieruchomości: nieruchomości gruntowe niezabudowane położone są na terenie miasta Czechowice-Dziedzice i miejscowości Kaniów, w rejonie ul. Nad Białką, w okolicach Bielskiego Parku Technologicznego Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji. Działki położone są w terenie przemysłowym – pokopalnianym, częściowo uzbrojonym. Nie posiadają dostępu do drogi publicznej. Działki tworzą kompleks o łącznej pow. 1,5386 ha o nieregularnym kształcie, przez który przebiega fragment ogrodzenia z siatki oraz urządzenia infrastruktury: napowietrzna linia wysokiego napięcia wraz ze słupem, który nie stanowi części składowej gruntu, sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, teletechniczna.
 3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: jeżeli jest plan zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego; w przypadku braku planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy, o którą wystąpi nabywca nieruchomości:
 • zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina działki nr: 169/26, 2691/2, 169/16, 169/19, 169/18, 2690/2 znajdują się na terenie oznaczonym symbolem 1KS – tereny obsługi komunikacji,
 • brak aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych na terenie miasta Czechowice-Dziedzice. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Czechowice-Dziedzice działki nr: 4211/36, 4211/42, 5514/2, znajdują się na terenie oznaczonym symbolem H.3.AG – tereny zabudowy aktywności gospodarczej, przemysł, produkcja, centra logistyczne, bazy, składy, magazyny.
 1. Obciążenie nieruchomości: ograniczone prawa rzeczowe zapisane w dziale III Ksiąg wieczystych nr: KA1P/00050175/9, KA1P/00084972/3, KA1P/00078122/5.
 2. Nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań.
 3. Nieruchomości objęte prawem pierwokupu na podstawie art. 109 wyżej cytowanej ustawy o gospodarce nieruchomościami, zostaną sprzedane wtedy, gdy uprawniony do pierwokupu swego prawa nie wykona.
 4. Nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży w trybie II przetargu ustnego nieograniczonego.
 5. Cena wywoławcza nieruchomości: 450 000,00 zł.
 6. Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej wysokości.
 7. Wadium w wysokości 22 500,00 zł należy wnieść w pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej nr konta: Getin Noble Bank S.A. 24 1560 0013 2009 5636 0000 0004 najpóźniej do dnia 17.01.2020 r., z dopiskiem „Wadium – kompleks nr 2 Kaniów, Czechowice”. Potwierdzeniem wpłaty wadium jest wpływ pieniędzy na konto do dnia 17.01.2020 r.
 8. Przetarg odbędzie się w siedzibie organizatora przetargu: Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej ul. Piastowska 40, piętro I, bud. A, w dniu 23.01.2020 r. o godz. 1200, w sali 122.
 9. Przetarg zostanie przeprowadzony od wysokości ceny wywoławczej podanej w ust. 9.
 10. Regulamin przetargu, w którym określono warunki przetargu, można uzyskać pod adresem wskazanym w ust. 11, w Wydziale Gospodarki Mieniem, pok. 115, tel. 33/813 68 25, 33/813 68 22, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) powiatu bielskiego – www.powiat.bielsko.pl (w zakładce „Nieruchomości”).  
 11. Jeżeli uczestnik, który przetarg wygrał nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, odstępuje się od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 12. Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
 13. Ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie: Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40 i Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach, pl. Jana Pawła II 1, Urzędu Gminy Bestwina, ul. Krakowska 111 oraz publikuje na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) powiatu bielskiego www.powiat.bielsko.pl (w zakładce „Nieruchomości”) i w prasie internetowej – www.monitorurzedowy.pl.

 

Ogłoszenie o II pzretargu - kompleks 2

Regulamin Przetargu - kompleks 2

Ogłoszenie kompleks nr 2 II przetarg

Regulamin - kompleks 2 II przetrag