Nabór wniosków do nowego programu dotacyjnego: KULTURA – INTERWENCJE 2018. ETNOPOLSKA

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków do nowego programu dotacyjnego: KULTURA – INTERWENCJE 2018. ETNOPOLSKA, dzięki uzyskaniu blisko 7 mln zł dodatkowych środków, przeznaczonych na dofinansowanie zadań wzmacniających lokalne tożsamości kulturowe i zwiększających uczestnictwo w kulturze.

Program jest ogólnopolski, jednakże zakłada się znaczący udział zadań realizowanych w środowiskach wiejskich i małomiasteczkowych. EtnoPolska oparta jest na założeniach polityki zrównoważonego rozwoju – jest odpowiedzią na wyraźnie mniejszą możliwość uczestnictwa w obiegu kulturalnym środowisk lokalnych, odległych od dużych aglomeracji. Program zakłada preferencje dla działań realizowanych w miejscowościach poniżej 50 tys. mieszkańców.

Założeniem programu jest docenienie i upowszechnienie wiedzy na temat tradycyjnych wartości obecnych w kulturze materialnej i niematerialnej społeczności oddalonych od dużych ośrodków życia kulturalnego. Podejmowane działania mogą bezpośrednio nawiązywać do tradycji kulturowych, inspirować się nią, jak również ukazywać je we współczesnych kontekstach. Twórcy programu liczą na szczególną aktywność amatorskich zespołów folklorystycznych i teatralnych, grup rekonstrukcyjnych, organizacji zrzeszających członków społeczności lokalnych (np. Kół Gospodyń Wiejskich i Ochotniczych Straży Pożarnych).

Uprawnione do składania wniosków w programie są organizacje pozarządowe oraz samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych). Zadania w ramach programu mogą być realizowane od 30 września do 20 listopada 2018 roku. Nabór wniosków trwa do 20 sierpnia 2018 roku. Formularz wniosku jest dostępny w systemie EBOI.

REGULAMIN Zobacz Regulamin

WNIOSEK WZORCOWY Zobacz Wniosek Wzorcowy