UCHWAŁA Nr III/53/372/10

UCHWAŁA  Nr III/53/372/10
Rady Powiatu w Bielsku - Białej
z dnia 26 sierpnia 2010r.

w sprawie:   zmiany uchwały Nr III/51/360/10 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie:  szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 , art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), w związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

Rada Powiatu w Bielsku-Białej
uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr III/51/360/10 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie:  szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Bielsku-Białej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.