Polsko-Czeska Liga Szachowa ‘2019


alt

Projekt pn. „Polsko-Czeska Liga Szachowa ‘2019” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska –Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Termin realizacji projektu: 19 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.

Partnerzy projektu: Powiat Bielski, Miasto Frydek-Mistek

W ramach projektu planowane są następujące działania:

 1. Organizacja 4 międzynarodowych turniejów sportowych pn. Polsko-Czeska Liga Szachowa '2019.
 2. Organizacja turnieju wyjazdowego w stylu "Symultana" we Frydku-Mistku połączonego ze zwiedzaniem atrakcji turystycznych miasta.
 3. Wykonanie gadżetów promocyjnych dla uczestników projektu.

Głównym celem projektu jest organizacja Polsko-Czeskiej Ligi Szachowej '2019 oraz rozwój współpracy międzynarodowej w dziedzinie sportu dzieci i młodzieży pogranicza polsko-czeskiego. Realizacja projektu zakłada również cele bezpośrednie takie jak:

 • popularyzacji gry w szachy wśród mieszkańców pogranicza polsko-czeskiego,- kształtowanie pozytywnych cech charakteru,
 • utrwalenie zasad fair-play we współzawodnictwie sportowym,
 • podniesienie indywidualnego poziomu sportowego zawodników pogranicza,
 • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w grze w szachy,
 • integracja zawodników z pogranicza polsko-czeskiego,
 • nawiązanie kontaktów szkoleniowych i interpersonalnych wśród trenerów i zawodników pogranicza polsko-czeskiego,
 • aktywne spędzanie wolnego czasu,
 • rozwój współpracy polsko-czeskiej,
 • kreowanie pozytywnego wizerunku pogranicza poprzez wykonane gadżety promocyjne.

„Edukacja kulturalna mieszkańców pogranicza polsko-czeskiego”


alt

Mikroprojekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Realizatorem projektu jest Biuro ds. Promocji Powiatu, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej. Partnerem projektu jest Urząd Miasta Frydek-Mistek – bez wkładu finansowego. Projekt przebiegać będzie w okresie od kwietnia do końca października 2019 r. Celem głównym projektu jest rozwój amatorskiego ruchu artystycznego oraz wzrost poziomu edukacji kulturalnej na terenie polsko-czeskiego pogranicza poprzez organizację przeglądu pn. Polsko - Czeskie Spotkania Amatorskich Grup Artystycznych SAGA '2019 oraz przeprowadzenie warsztatów dla instruktorów amatorskiego ruchu artystycznego.

W ramach projektu przewiduje się następujące działania:

 1. Organizacja Polsko-Czeskich Spotkań Amatorskich Grup Artystycznych SAGA '2019, czyli przeglądu skierowanego do zespołów dziecięcych i młodzieżowych działających w szkołach i placówkach kulturalnych na terenie powiatu bielskiego oraz Frydka-Mistka. Uczestnicy będą brali udział w trzech kategoriach przeglądu: zespoły taneczne, zespoły muzyczne i teatralne, w których oceniać będzie ich profesjonalna komisja oceniająca. Przeglądy zespołów odbywać się będą w dniach 25, 26 i 29 kwietnia 2019 r. w Domu Kultury w Kozach. Dla wszystkich uczestników przewidziano poczęstunek, wykonane zostaną również gadżety promocyjne (opaski odblaskowe) oraz dyplomy uczestnictwa. Wykonane zostaną banery oraz roll-up.

 2. Koncert laureatów Polsko-Czeskich Spotkań Amatorskich Grup Artystycznych SAGA '2019 podczas Święta Powiatu Bielskiego w Wilamowicach w dniu 1 czerwca 2019 r. Dla laureatów przeglądu zakupione zostaną dyplomy i nagrody.

 3. Warsztaty taneczne i teatralne dla instruktorów amatorskiego ruchu artystycznego, które odbędą się w dwóch cyklach w czerwcu (taneczne) oraz we wrześniu (teatralne). Pierwszy cykl warsztatów będzie skierowany do instruktorów zespołów tanecznych. Zajęcia odbywać się będą w Szczyrku w czasie od 29-30 czerwca 2019 r. Drugi cykl warsztatów będzie miał miejsce w dniach 27-29 września 2019 r. jego odbiorcami będą instruktorzy prowadzący zespoły teatralne. Podczas warsztatów instruktorzy zostaną przeszkoleni przez profesjonalnych wykładowców. Zabezpieczone zostaną noclegi ze śniadaniem oraz wyżywienie (obiad i kolacja) dla uczestników warsztatów tanecznych i teatralnych. Dla uczestników ze strony partnera czeskiego zorganizowany zostanie transport z Frydka-Mistka.

 4. Jednodniowa wizyta studyjna po Frydku-Mistku, w której udział wezmą przedstawiciele instytucji kulturalnych powiatu bielskiego oraz instruktorów amatorskich zespołów artystycznych do Frydka-Mistka, w celu zapoznania się ze sposobem funkcjonowania tamtejszych instytucji kultury oraz organizacji amatorskiego ruchu artystycznego, połączona ze zwiedzaniem atrakcji turystycznych polsko-czeskiego pogranicza.

Całkowity koszt projektu przewiduje się na kwotę ok. 98.118,30 zł, w tym dofinansowanie z EFRR wyniesie 83.400,53 zł (85%), wkładu własnego 9.811,87 zł (10%) oraz budżetu państwa 4.905,89 zł (5%).

„Realnie i wirtualnie w kulturze polsko-słowackiego pogranicza”


alt

Mikroprojekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Głównym celem projektu będzie wykorzystanie potencjału obiektów zabytkowych i atrakcji kulturowych do zwiększenia atrakcyjności turystycznej polsko-słowackiego pogranicza, wzrostu rozpoznawalności oferty kulturalnej tego obszaru w kraju i za granicą oraz intensyfikacja działań na rzecz zachowania i promocji dziedzictwa kulturowego.

Realizację projektu założono w okresie od października 2017 do maja 2018 r. Partnerem projektu ze strony słowackiej jest Miasto Namestovo ( bez wkładu finansowego). Całkowity koszt realizacji projektu wyniesie 37 130,62 EUR tj. 159.661,67 PLN

W ramach projektu przewiduje się następujące działania :

1. Organizację w listopadzie 2017 r. konferencji pt. "Dziedzictwo kulturowe pogranicza polsko-słowackiego", w której udział wezmą m.in. przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za ochronę zabytków z regionu powiatu bielskiego , powiatów ościennych i regionu Orawy, właściciele obiektów zabytkowych. Tematyka poruszana na konferencji to m.in. przedstawienie działań na rzecz ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego powiatu bielskiego oraz regionu Orawy, zapoznanie z nowoczesnymi metodami promocji atrakcji kulturowych poprzez e-produkty.

2. Realizację wirtualnych wycieczek w wybranych obiektach zabytkowych: Realizacja wirtualnych wycieczek w wybranych obiektach zabytkowych powiatu bielskiego (8 obiektów), Namestova i regionu Orawy (4 obiekty) oraz wykonanie 12 filmów promujących obiekty zabytkowe i ich wnętrza. W ramach promocji planuje się umieszczenie filmów i wirtualnych wycieczek na stronie www.powiat.bielsko.pl. oraz na 200 szt. nośników USB.

3. Organizację wizyt studyjnych po pograniczu polsko-słowackim Dwudniowe wizyty studyjne po stronie polskiej i partnera słowackiego, zorganizowane na bazie kulturowych produktów turystycznych oraz zabytków przedstawionych w wirtualnych wycieczkach i przewodniku turystycznym.

4. Działania promocyjne: - wydanie przewodnika turystycznego pn. „Szlakiem kultury pogranicza polsko-słowackiego” w wersji polsko-słowackiej. - wykonanie kart do gry dla dorosłych i kart do gry dla dzieci ("Piotruś") z wizerunkami obiektów zabytkowych i atrakcji kulturowych na rewersie. - wspólna promocja powiatu bielskiego oraz Miasta Namestovo i regionu Orawy na stoisku regionalnym województwa śląskiego podczas Targów Turystyki i Wypoczynku „Lato” w Warszawie.


Zapytanie ofertowe o cenę ws. wyłonienia wykonawcy wirtualnych wycieczek wraz z filmami promocyjnymi w 12 wybranych obiektach zabytkowych pogranicza polsko-słowackiego.

Utworzono: 2017-10-13

Zapytanie ofertowe - Wirtualne wycieczki.pdf
Załącznik nr 1 formularz oferty.doc

Zapytanie ofertowe o cenę na wykonanie przewodnika turystycznego pn. „Szlakiem kultury pogranicza polsko-słowackiego” w wersji polsko-słowackiej.

Utworzono: 2017-11-17

Zapytanie ofertowe - przewodnik turystyczny.pdf
Załącznik nr 1 formularz oferty.doc


Informacja na temat wirtualnych wycieczek po zabytkach Powiatu Bielskiego

www.powiatbielski.wkraj.pl

„Kultura w kalejdoskopie"- promocja atrakcji kulturowych polsko-czeskiego pogranicza


alt

Mikroprojekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy

Głównym celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej polsko-czeskiego pogranicza i rozwój ruchu turystycznego w regionie oraz wzrost rozpoznawalności oferty kulturalnej tego obszaru w kraju i za granicą. Główne działania projektu to:

-Wydanie przewodnika po atrakcjach kulturowych powiatu bielskiego,

-Organizacja 1 lipca 2017 r. imprezy plenerowej pn. Przegląd Potraw Regionalnych "Kulinarne Dziedzictwo polsko-czeskiego pogranicza", podczas której członkinie Kół Gospodyń Wiejskich, stowarzyszeń z gmin powiatu bielskiego oraz uczestnicy z Czech zaprezentują tradycyjne potraw regionalne w pięciu kategoriach,

-Wydanie książek kucharskich z tradycyjnymi przepisami kulinarnymi w wersji polsko-czeskiej,

-Wykonanie gadżetów promocyjnych,

-Prezentacja dziedzictwa kulturowego powiatu bielskiego podczas plenerowej imprezy u partnera czeskiego,

-Realizacja filmu o powiecie bielskim i mieście Frydek-Mistek.


Zapytanie ofertowe o cenę ws. wyłonienia wykonawcy filmu promocyjnego o Powiecie Bielskim.

Utworzono: 2017-04-26

ZAPYTANIE OFERTOWE.PDF
ZAŁACZNIK_NR_1_-_FORMULARZ_OFERTY.DOC

Zapytanie ofertowe o cenę ws. wyłonienia wykonawcy przewodnika po atrakcjach kulturowych Powiatu Bielskiego oraz publikacji przepisów kulinarnych polsko-czeskiego pogranicza

Utworzono: 2017-04-27

ZAPYTANIE OFERTOWE.PDF
ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I.DOC
ZAŁĄCZNIK NR 2 - FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ II.DOC