Przebudowa ul. Waryńskiego (4425S)

alt


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

PRZEBUDOWA UL. WARYŃSKIEGO (4425S)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013 znajdują się na stronie

http://rpo.slaskie.pl/


Powiat Bielski - beneficjent projektu otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pn: „Przebudowa ul. Waryńskiego (4425S)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet VII Transport, Działanie 7.1 „Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej”, Poddziałanie 7.1.2 „Modernizacja
i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową”. Całkowita wartość projektu wynosi 8 007 040,27zł, w tym dofinansowanie 4 999 595,94zł, co stanowi 62,44% wartości inwestycji. Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego planowana jest na 2013r.