Szkolenia rozpoczęte

Jest on realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet V Dobre Rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej
i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do dnia 31 sierpnia 2012r. harmonogram zrealizowanych szkoleń oraz liczba przeszkolonych pracowników przedstawia się następująco:

Temat szkolenia:
1. Doskonalenie obsługi klienta –  przeszkolono 45 pracowników Starostwa,
2. Kodeks Postępowania Administracyjnego – przeszkolono 16 osób,
3. Zarządzanie zmianą – udział w szkoleniu wzięło 10 osób  spośród kadry kierowniczej Urzędu.

Wszyscy pracownicy urzędu, którzy brali udział w szkoleniach otrzymali certyfikaty potwierdzające zarówno uczestnictwo w danym module tematycznym jak i pozyskanie nowych umiejętności przyczyniających się do wzrostu kompetencji pracowników Urzędu.