Ogłoszenie oraz opis przedmiotu zamówienia


Ogłoszenie

Zaproszenie do składania ofert cenowych na zapewnienie cateringu dla uczestników szkoleniaW związku z realizacją projektu pn.: „Sprawny samorząd – kompetentny urzędnik” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Powiat Bielski, reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej, ogłasza nabór ofert na usługę cateringową 

w ramach realizacji w/w projektu.

Oferta powinna zawierać:
1. Nazwę i adres oferenta oraz dane kontaktowe,
2. NIP i REGON oferenta,
3. Cenę w rozbiciu na netto i brutto za wykonanie zamówienia,
4. Termin realizacji zamówienia: 22-26 kwietnia 2013 r.

Oferty należy składać do dnia 17.04.2013 w pokoju 329, III p. w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej ul. Piastowska 40.

Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, na właściwym formularzu ofertowym i opisana
w sposób następujący:
Oferta na usługę cateringową w ramach realizacji projektu pn. „Sprawny samorząd – kompetentny urzędnik”, działanie 5.2 „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej” Poddziałanie 5.2.1 „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Spośród złożonych ofert zostanie wybrana oferta z najniższą ceną. Z oferentem, którego oferta zostanie wybrana zostanie podpisana umowa na wykonanie zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia:
usługa cateringowa dla 50 osób, dniach 22 – 26 kwietnia br., tj. 5 dni x 10 osób, a więc każdego dnia przerwa kawowa dla 10 osób oraz 10 jednodaniowych obiadów.

2. Menu:
- przerwa kawowa: kawa, herbata, ciasteczka kruche, woda mineralna, paluszki;
- obiad: filet z kurczaka w cieście, ziemniaki/frytki, zestaw surówek, herbata, sok, w piątek dodatkowo do wyboru zamiast fileta z kurczaka – ryba.

3. Miejsce realizacji zamówienia:
Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40


Zakres zamówienia obejmuje: Przygotowanie i dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.

Informacje dodatkowe pod nr tel. 033 813 68 02.

formularz ofertowy.doc