Ogłoszenie oraz opis przedmiotu zamówienia

 Bielsko-Biała,19.04.2013 r.

Ogłoszenie

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę systemu operacyjnego Windows Serwer 2012 Standard lub równoważnegoW związku z realizacją projektu pn.: „Sprawny samorząd – kompetentny urzędnik” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Powiat Bielski, reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej, ogłasza nabór ofert na dostawę systemu operacyjnego Windows Serwer 2012 Standard lub równoważnego  w ramach realizacji w/w projektu.

Oferta powinna zawierać:

1.    Nazwę i adres oferenta oraz dane kontaktowe,
2.    NIP i REGON oferenta,
3.     Cenę w rozbiciu na netto i brutto za wykonanie zamówienia,
4.    Termin realizacji zamówienia: 7 dni od dnia podpisania umowy
 
Oferty należy składać do dnia 26.04.2013 w pokoju 329, III p. lub na dzienniku podawczym w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała.

Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, na właściwym formularzu ofertowym i opisana  
w sposób następujący:
Oferta na dostawę systemu operacyjnego Windows Serwer 2012 Standard lub równoważnego,
w ramach realizacji projektu pn. „Sprawny samorząd – kompetentny urzędnik”, działanie 5.2 „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej” Poddziałanie 5.2.1 „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Spośród złożonych ofert zostanie wybrana oferta z najniższą ceną. Z oferentem, którego oferta zostanie wybrana zostanie podpisana umowa na wykonanie zamówienia.


Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia:
Dostawa systemu operacyjnego Windows Server 2012 Standard: WinSvrStd SA OLP NL Gov 2Proc lub równoważnego. Równoważność polega na możliwości uzyskania takiej funkcjonalności jaką daje system w/w system Windows Server.


2. Miejsce dostarczenia zamówienia:
Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40


3. Zakres zamówienia obejmuje: Dostęp do kodów źródłowych.

Informacje dodatkowe pod nr tel. 033 813 68 02.


formularz ofertowy.doc