Wydział Inwestycji

UL. PIASTOWSKA 40
43-300 BIELSKO-BIAŁA

Do zadań Wydziału Inwestycji należy prowadzenie zadań inwestycyjnych Starostwa oraz nadzór i kontrola inwestycji prowadzonych przez jednostki organizacyjne Powiatu.


Naczelnik Wydziału
Piotr Szatkowski tel. (33) 813-69-95, pok. 223

Zastępca Naczelnika Wydziału
Iwona Horzewska-Gac tel. (33) 813-68-27, pok. 208

Nadzór nad inwestycjami
tel. (33) 813-68-27, pok. 208

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

1) w zakresie prowadzenia zadań inwestycyjnych Starostwa:
 1. planowanie zadań inwestycyjnych i remontowych,
 2. zapoznanie się ze stanem faktycznym i prawnym terenu, na którym planowane jest zlokalizowanie inwestycji,
 3. przygotowanie zadań inwestycyjnych i remontowych do realizacji, w tym zlecenie opracowania dokumentacji technicznej,
 4. współpraca przy opracowywaniu dokumentacji przetargowej,
 5. opiniowanie wzoru umowy o wykonanie robót budowlanych,
 6. prowadzenie nadzoru budowlanego lub jego zlecanie,
 7. sporządzanie protokołu odbioru inwestycji przy udziale użytkownika,
 8. rozliczanie inwestycji wg poszczególnych źródeł finansowania przy współudziale Wydziału Budżetu i Finansów,
 9. współuczestniczenie w komisji przekazania inwestycji na majątek Starostwa po dokonaniu odbioru technicznego końcowego,
 10. przygotowywanie wniosków o dofinansowanie zadań z funduszy celowych.
2) w zakresie nadzoru i kontroli inwestycji prowadzonych przez jednostki organizacyjne Powiatu:
 1. udzielanie pomocy w zakresie przygotowania inwestycji w przypadku gdy jednostki nie dysponują właściwie przygotowaną kadrą, po uzyskaniu zgody Zarządu Powiatu,
 2. nadzór nad właściwym przebiegiem realizacji inwestycji, w tym przedkładanie okresowych sprawozdań Zarządowi,
 3. kontrola rozliczania inwestycji,
 4. współdziałanie z innymi wydziałami, jednostkami organizacyjnymi oraz funduszami celowymi i pozabudżetowymi przy modernizacji mienia powiatowego”.